Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi

Mottu-projekti päättyi 30.6.2011

Posted by mottu : 11.08.2011

Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena- projekti päättyi 30.6.2011.

Projektin tavoitteena on ollut kehittää ja löytää ratkaisuja opiskelijan oppimisprosessin ohjaamisen tukemiseksi mobiiliteknologian avulla ja näin pidemmällä aikataululla ehkäistä opintojen keskeyttämistä ja edistää opintojen normiaikaista etenemistä. 

Projektissa kehitettiin ja tuotettiin mobiilisovellus (mTuutori) opiskelijan oppimisprosessin ohjaamisen tukemiseksi. Mobiilisovellus mTuutori integroitiin ammattikorkeakoulun Moodle oppimisympäristöön ja se on kaikkien käytettävissä. Projektissa pilotoitiin mobiilisovellusta (mTuutoria) opiskelijan ohjauksessa opiskelijan opintopolun eri vaiheessa eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Pilotoivat opettajat kouluttivat projektin loppuvaiheessa organisaatioden opettajia ja muuta henkilökuntaa mTuutorin käyttöön ja näin he saivat uuden työvälineen opiskelijan ohjaamiseen. Työstimme projektiryhmässä etätuutorointiprosessi- mallin, jossa kuvaamme etätuutoroinnin (mobiilisovellus, sosiaalinen media) mahdollisuudet opiskelijan opintopolun eri vaiheessa.  Etätuutorointiprosessista toteutettiin Flash-animaation henkilökunnan käyttöön. Etätuutorointiprosessi- malli ei ole irrallinen muusta opiskelijan ohjauksen kokonaissuunnitelmasta, vaan se on lisä ja uusi mahdollisuus opettajille opiskelijan ohjausta varten.

Projektissa tehtiin tutkimus, jossa tiedonkeruumenetelminä oli strukturoitu kysely-lomake ja teemahaastattelu niin pilotoinnissa mukana oleville opiskelijoille kuin opettajille. Tutkimuksen tuloksia on esitetty julkaisussa: MITÄ SAIMMEKAAN AIKAAN – vaikuttavuuden arviointia Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena – projektissa. Julkaisussa: Kokemuksia mobiilituutoroinnista – Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena- projekti, D4/2/2011. Julkaisussa on lisäksi kaikkien pilotoivien opettajien artikkelit omista kokemuksistaan.

mTuutorin integraatio tehtiin Savonia-ammattikorkeakoulussa Moodle- oppimisympäristöön ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa päätetään myöhemmin mTuutorin käytöstä ja jalkauttamisesta.

Projektin tärkeimpiä tuotoksia

  1. mTuutori- mobiilisovellus integroituna Moodle- oppimisympäristöön. mTuutorin käyttöohjeet niin opettajille kuin opiskelijoille (myös englanninkieliset versiot)
  2. Etätuutorointiprosessi-mallin Flash- animaation ja etätuutorointiprosessi- mallin matriisi tulostettavana pdf-tiedostona (myös englanninkielinen versio). Prosessi-malli opiskelijan henkilökohtaisen oppimisprosessin tukemiseksi mobiiliteknologian avulla.

Anna-Leena Ruotsalainen
projektipäällikkö

Mainokset

Posted in Yleinen | Leave a Comment »

Kevät 2011- projektin loppuvaihe

Posted by mottu : 05.01.2011

Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena – projektin loppuvaihe alkaa (projekti loppuu 6/11)!  Keväällä 2011  jalkautetaan mTuutoria ammattikorkeakoulun eri yksiköiden henkilökunnan käyttöön. Pilotoivat opettajat kouluttavat opettajia ja muuta henkilökuntaa mTuutorin käyttöön ja näin he saavat yhden uuden välineen opiskelijan ohjaukseen. Näin saadaan annettua ohjausta opiskelijoille systemaattisemmin ja useammin. Ohjaus tulee kuitenkin suunnitella tarpeen mukaan yksiköissä ja koulutusohjelmissa.  mTuutori ei tule korvaamaan F2F ohjausta, vaan on uusi mahdollisuus ja uusi väline opiskelijan ohjaukseen.

Projektista tulemme tuottamaan etätuutorointiprosessin, jossa pohdimme koko opiskelijan opiskelupolun eri vaiheet ja milloin ja millaista ohjausta opiskelija tarvitsee. Etätuutorointiprosessi on kuitenkin yleinen prosessikuvaus ja sen lisäksi on tärkeää että jokaisessa koulutusohjelmassa tullaan tekemään kokonaissuunnitelma opiskelijan ohjaukseen. Näin vältetään liiallista pommitusta ja ohjaus on oikein suunnattua, oikea- aikaista ja tarpeen mukaista.

Etätuutorointiprosessin on työstänyt Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion Muotoiluakatemian opiskelija. Myös saamme kaksi opinnäytetyötä projektin aikana:  toinen Savonia- ammattikorkeakoulusta Kuopion Muotoiluakatemiasta  sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta.

Tuotamme myös julkaisun projektista, jossa tulemme käsittelemään projektia eri pilotoivien opettajien, tutkijan sekä Mobiiliyrityksen näkökulmasta.

Anna-Leena

Posted in Yleinen | Leave a Comment »

Pilotoinnin loppurytistys

Posted by mottu : 08.09.2010

Projektissa on alkanut viimeinen pilotoinnin vaihe. mTuutorin pilotointi jatkuu lokakuun 2010 loppuun. mTuutoria on kehitetty eteenpäin ja nyt sen uusia ominaisuuksia testataan ja näin saamme kehitetymmän version integrointua molempien ammattikorkeakoulun (Savonia, Pohjois-Karjala) tuotantoMoodleen. Myös uusia opiskelijoita on otettu lisää mukaan pilotointiin.

Lisäksi opettajat suunnittelevat kysely, kyselyjä, ohjauksen sisältöjä opiskelijoiden opintopolun eri vaiheeseen ja ryhmä/opiskelijan tarpeisiin sopivaksi. Jatkossa on tärkeämpää miettiä ohjauksen sisältöä ja tarkoituksenmukaisuutta. mTuutori toimii vain ohjauksen, tuen välineenä.

Projektin loppuvaiheessa pilotoivat opettajat aloittavat myös kouluttamaan oman organisaation opettajia mTuutorin käyttöön. Näin saamme laajennettua mTuutorin käytön projektin ulkopuolelle. Myös opintotoimiston, opiskelijaplaveluiden, opiskelijayhdityksen yms. käyttöön mTuutoria jalkautetaan.

Syksyn 2010 aikana luodaan etätuutorintiprosessi opiskelijan opintopolun eri vaiheisiin. Etätuutoirnprosessin luonnissa on mukana Kuopion Muotoiluakatemiassa opiskeleva opiskelija, joka tekee etätuutrointiprosessista anmaation (missä opintopolun vaiheessa etätuutoirntia voisi toteuttaa ja millaisella sisällöllä).

Tutkimus etenee sunnitelman mukaan ja tutkimukseen liittyvä kysely ja haastattelu (opiskelijaryhmät, pilotoivat opettajat) toteutetaan loka-marraskuussa. Myös julkaisua työtetään syksyn ja alkukevään 2011 aikana.

Anna-Leena

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

ETA10ST

Posted by Pentti Ojajärvi : 23.08.2010

ETA10ST-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Yleinen | 2 Comments »

TK8S

Posted by Pentti Ojajärvi : 23.08.2010

TK8S-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | Leave a Comment »

KUM10SA

Posted by Pentti Ojajärvi : 23.08.2010

KUM10SA-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | Leave a Comment »

Pilotointi jatkuu

Posted by mottu : 02.05.2010

Projektissa mobiilisovelluksen ja sen käytön pilotointi opiskelijoiden ohjauksessa on edennyt puoleen väliin. Pilotonti on nyt kiihkeimmillään ja pilotointi jatkuu lokakuun 2010 loppuun asti. Pilotoinnista saatavat kokemukset ovat tärkeitä niin sovelluksen lopullista kehitystyötä ajatellen mutta myös opiskelijan ohjauksen etätuutorointiproseesimallin työstämistä ajatellen. Meidän tulee saada mahdollisimman paljon kokemusta opintopolun erivaiheesta, jotta löydämme ne kriittiset kohdat opiskelijan opintopolussa johon meidän tuutoropettajan tulisi kiinnittää huomioita ja keskittää ohjausta.

Myös opettajien tulisi pohtia minkä tyyppisiä kyselyjä / kysymyksiä opiskelijoille tehdään, mikä niiden funktio on, miten saa parhaiten tietoa opiskelijoiden ohjaustarpeesta, millaisiin asioihin opiskelijat kokevat tarvitsevansa ohjausta yms. ja fokusoida ohjaus juuri oikein. Väline ei saa jäädä pääasiaksi vaan ohjauksen sisältöön tulisi kiinntää jatkossa huomiota

Tulemme siirtämään mTuutorin molempien organisaatioiden (Savonia-amk, PKamk) tuotanto Moodleen alkusyksyyn mennessä, jonka jälkeen kaikki pilotoivat opettajat kouluttavat oman yksikkönsä opettajat käyttämään mTuutoria ja siten saadaan uusi menetelmä opiskelijoiden ohjaukseen F2F lisäksi. Voimme myös laajentaa mTuutorin käyttö muulle henkilökunnalle kuten opintotoimistoon, kv-toimistoon ja myös opiskelijatuutoreiden käyttöön.

Anna-Leena

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

ETX8SP

Posted by Pentti Ojajärvi : 18.04.2010

ETX8SP-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 10 Comments »

AMNS07

Posted by Pentti Ojajärvi : 31.01.2010

AMNS07-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 4 Comments »

AMAS07

Posted by Pentti Ojajärvi : 31.01.2010

AMAS07-ryhmän kokemukset mTuutori-sovelluksen käytöstä.

Klikkaa Jätä kommentti ja kirjoita omat mielipiteesi

Posted in Opiskelijoiden kokemuksia | 2 Comments »