Mobiiliteknologia tuutoroinnin tukena

Opiskelijan oppimisprosessin tukemiseksi

Archive for the ‘Projektiryhmän workshopit’ Category

Pilotoinnin loppurytistys

Posted by mottu : 08.09.2010

Projektissa on alkanut viimeinen pilotoinnin vaihe. mTuutorin pilotointi jatkuu lokakuun 2010 loppuun. mTuutoria on kehitetty eteenpäin ja nyt sen uusia ominaisuuksia testataan ja näin saamme kehitetymmän version integrointua molempien ammattikorkeakoulun (Savonia, Pohjois-Karjala) tuotantoMoodleen. Myös uusia opiskelijoita on otettu lisää mukaan pilotointiin.

Lisäksi opettajat suunnittelevat kysely, kyselyjä, ohjauksen sisältöjä opiskelijoiden opintopolun eri vaiheeseen ja ryhmä/opiskelijan tarpeisiin sopivaksi. Jatkossa on tärkeämpää miettiä ohjauksen sisältöä ja tarkoituksenmukaisuutta. mTuutori toimii vain ohjauksen, tuen välineenä.

Projektin loppuvaiheessa pilotoivat opettajat aloittavat myös kouluttamaan oman organisaation opettajia mTuutorin käyttöön. Näin saamme laajennettua mTuutorin käytön projektin ulkopuolelle. Myös opintotoimiston, opiskelijaplaveluiden, opiskelijayhdityksen yms. käyttöön mTuutoria jalkautetaan.

Syksyn 2010 aikana luodaan etätuutorintiprosessi opiskelijan opintopolun eri vaiheisiin. Etätuutoirnprosessin luonnissa on mukana Kuopion Muotoiluakatemiassa opiskeleva opiskelija, joka tekee etätuutrointiprosessista anmaation (missä opintopolun vaiheessa etätuutoirntia voisi toteuttaa ja millaisella sisällöllä).

Tutkimus etenee sunnitelman mukaan ja tutkimukseen liittyvä kysely ja haastattelu (opiskelijaryhmät, pilotoivat opettajat) toteutetaan loka-marraskuussa. Myös julkaisua työtetään syksyn ja alkukevään 2011 aikana.

Anna-Leena

Mainokset

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Pilotointi jatkuu

Posted by mottu : 02.05.2010

Projektissa mobiilisovelluksen ja sen käytön pilotointi opiskelijoiden ohjauksessa on edennyt puoleen väliin. Pilotonti on nyt kiihkeimmillään ja pilotointi jatkuu lokakuun 2010 loppuun asti. Pilotoinnista saatavat kokemukset ovat tärkeitä niin sovelluksen lopullista kehitystyötä ajatellen mutta myös opiskelijan ohjauksen etätuutorointiproseesimallin työstämistä ajatellen. Meidän tulee saada mahdollisimman paljon kokemusta opintopolun erivaiheesta, jotta löydämme ne kriittiset kohdat opiskelijan opintopolussa johon meidän tuutoropettajan tulisi kiinnittää huomioita ja keskittää ohjausta.

Myös opettajien tulisi pohtia minkä tyyppisiä kyselyjä / kysymyksiä opiskelijoille tehdään, mikä niiden funktio on, miten saa parhaiten tietoa opiskelijoiden ohjaustarpeesta, millaisiin asioihin opiskelijat kokevat tarvitsevansa ohjausta yms. ja fokusoida ohjaus juuri oikein. Väline ei saa jäädä pääasiaksi vaan ohjauksen sisältöön tulisi kiinntää jatkossa huomiota

Tulemme siirtämään mTuutorin molempien organisaatioiden (Savonia-amk, PKamk) tuotanto Moodleen alkusyksyyn mennessä, jonka jälkeen kaikki pilotoivat opettajat kouluttavat oman yksikkönsä opettajat käyttämään mTuutoria ja siten saadaan uusi menetelmä opiskelijoiden ohjaukseen F2F lisäksi. Voimme myös laajentaa mTuutorin käyttö muulle henkilökunnalle kuten opintotoimistoon, kv-toimistoon ja myös opiskelijatuutoreiden käyttöön.

Anna-Leena

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

10.12.2009 workshop

Posted by mottu : 15.12.2009

Vuoden viimeisessä workshopissa teimme yhteenvetoa mobiilisovelluksen käytettävyydestä ja saaduista pilotointikokemuksista. Ja näiden pohjalta jokainen opettaja laatii omaa ryhmää ajatellen oman selkeän pilotointisuunnitelman, jossa kuvaa mitä tulee 1.1.2010-31.1.2010 tekemään tuutorointiin liittyen suhteessa opiskelijaryhmän opetussuunnitelmaan.

Sovimme myös jotta saamme kerättyä kokemuksia opiskelijoilta, saamme opiskelijat sitoutumaan projketin pilotointiin, että he saavat joko yhden opintopisteen tai he voivat valita vaihtoehtoisen suoritustavan opintoihinsa. Jotta opiskelija saa opintopisteen tulee hänen vastata opettajien lähettämiin kysymyksiin ja kirjoittaa tänne blogiin omista kokemuksista.

Mennyt vuosi on ollut hyvin työn täyteinen, mutta hyvin antoisa ja minulla projektipäälikkönä on erittäin hyvä työryhmä. Myös yhteistyö Mobiletoolsin kanssa on toiminut erinomaisesti. Olemme saaneet heti palautteen pohjalta muutoksia sovelluksiin eli ääntämme, tarpeitamme on kuultu ja tekninen puoli toimii nyt hyvin.

Anna-Leena

Posted in Projektiryhmän workshopit | 4 Comments »

7.9 workshop

Posted by mottu : 18.09.2009

Anna-Leena:

Workshopissa suuren ajan vei keskustelut siitä kuinka mobiilisovellus toimi, mitä kokemuksia pilotoivilla opettajilla on sovelluksesta ja mitä kehitettäviä toiveita yritykselle päin pitäisi viedä. Lisäksi työstimme ryhmissä valmiiksi opettajien avuksia ihan konkrettisia kysymyksiä niin ettei opettajien tarvitse jokaisen keksiä pyörää.  Jaoimme opiskelupolun, aloitusvaiheeseen, keskivaiheeseen ja loppuvaiheeseen ja näiden kokonaisuuksien sisällä mietimme kysymyksiä mm. motivaatioon, ryhmäytymiseen, tiedottamiseen, oppimisprosessin tukemiseen, työelämä valmiuksiin, sosiaalisiin taitoihin.

Maarit oli tehnyt ansiokkaasti pilotointisuunnitelman, joka yhdessä käytiin läpi ja johon joakisen tulee sitoutua. Pilotointisuunnitelmassa päivitettiin pilotoivat ryhmät sekä korkestettiin aikataulua sekä opiskelijoiden kouluttamista ko. sovelluksen käyttöön. Myös opettajien että opiskelijoiden tulee kirjoittaa kokemuksia pilotoinnista blogiin.

Workshopin jälkeen jokainen harjoittelee sovellusta. Sovellukset on nyt saatu integroiduksi molempien ammattikorkekoulujen testi-moodleen, jota käytetään tässä alkuvaiheessa ennekuin sovellus siirrettään tuotantomoodleen. Mobiilisovellus sai workshopissa nimekseen mTuutori.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Toimintamallin tekniikka ja käyttöliittymä ym.

Posted by mottu : 25.05.2009

Toukokuun (2009) WorkShopissa käytiin läpi tuutorointisovelluksen toimintamallin teknistä puolta sekä käyttöliittymää. Tarkasteltiin näkymiä niin opiskelijoiden kuin opettajienkin näkökulmasta. Pienryhmissä laadittiin alustavia avainkysymyspatteristoja. Em. työt jatkuvat edelleen ja niistä lisää kehityksen myötä. Mobiilisovelluksen pilotointi aloitetaan syksyllä 2009, opettajien koulutukset toteutetaan elokuussa, jossa myös testataan sovellusta.

Väinö Maksimaisen väistyttyä projektiryhmästä Savonian tekniikasta ryhmään tuli jäseneksi Sami Lahti.

Tutkimuksen ideointi oli myös WorkShpissa käsittelyssä.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Määritelmät: tuutorointi ja mobiiliteknologia

Posted by mottu : 27.03.2009

Projektin Workshopissa 30.3.2009 määriteltiin Mottu-projektille yhteisesti käsitteet tuutorointi ja mobiiliteknologia seuraavasti:

Tuutorointi

Tavoite
Tavoitteena on tukea opiskelijan opintopolkua, yhteisöllisyyttä sekä opiskelijan henkilökohtaista ja ammatillista kasvua. Tuetaan myös opis­kelijan vahvuuksien ja oppimisvalmiuksien kehittymistä.

Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Mitä tarkoitetaan mobiiliteknologialla?

Posted by mottu : 18.03.2009

Mitä tarkoitetaan mobiiliteknologialla?

• puhelinlaite, sen kautta tai välityksellä tapahtuvaa toimintaa

• nopea verkkoyhteys

• riittävä ohjelmisto, tekniikka ja muistikapasiteetti

• webselaimen käyttö, selaaminen, moodle, connect pro (mobiililuennot)


Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Connet Pro -palaveri

Posted by mottu : 18.03.2009

Projektipalaverissa määrittelimme tuutoroinnin – käsitettä ja rajasimme sen tässä projektissa käsittelemään sitä opiskelijan lähellä toimivan opettajan toteuttamaan tuutorointia. Ja ohjaus- käsite tarkoittaa enemmän ammattihenkilöiden kuten opojen, opintopsykologien toteuttamaa ohjausta.

Lue lisää…

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

Aloituspalaveri

Posted by mottu : 18.03.2009

Projektiryhmäläisten tehtävänä on tutustua kirjallisuuteen ja määritellä mitä tuutorointi on, millaisia tuutoroinnin malleja on ja millaisn toimenpiten ja tehävinkuvin opintojen ohjausta toteutetaan opiskelijan opintojen opintopolun eri vaiheessa. Lisäksi projketiryhmäläiset selvittävät oman organisaation että yksikön tämänhetkistä tuutorointimallia ja millaiset resurssit tuutorointiin opettajilla on. Seuraavaan workshopiin työryhmäläiset tuovat löydökset.

Tällä hetkellä meillä on meneillään projektiryhmässä tuutorointi- että mobiiliteknologia- käsitteiden määrittelyä. Samoin yrityksen kilpailuttaminen on parhaillaan menossa.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »

ACPpalaveri 9.3.2009

Posted by mottu : 09.03.2009

ACP-palaverissa (9.3.2009) keskusteltiin tuutoroinnista ja mobiiliteknologiasta.

Mottu-projektissa tuutoroinnilla tarkoitetaan mm.:
– tiedottamista, neuvontaa
– opiskelijan oppimisprosessin tukemista
– itseohjautuvuuden tukemista, ohjaamista
– itseohjautuvuuden kehittymistä
– yhteisöllisyyteen kasvua
– oppimisen ohjausta
– opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista
– suunnitelmallista, joustavaa substanssiin liittyvää ohjausta
– opettaja- ja opiskelijatuutorointia (vertaisohjaus).

Mottu-projektissa mobiiliteknologialla tarkoitetaan mm.:
– internet, kännykkä
– kulkee mukana, palvelut mobiilisti
– netti kännykän kautta
– sovelluksen oltava käytettävissä kevyemmilläkin puhelimilla
– puhelinkonferenssi?
– nauhoittaminen
– ei-tukevia /tukevia
– tulevaisuuteen suuntaava
– ilmoittautumiset, kuittaukset, suoritusoppaat, tentteihin ilmoittautuminen.

Tuutoroinnin ja mobiiliteknologian käsitteiden tarkentuminen jatkuu projektin workshopissa 30.3.2009.

Posted in Projektiryhmän workshopit | Leave a Comment »